جستجو جستجوی پیشرفته


دليلي براي آمدن باران


 دليلي براي آمدن باران 

احمد ملاشاهي: خبرآمدن فصل ها، اختلاف ايام وعبور ثانيه ها رامي توان از درختان شنيد و باور کرد
اين روزها ، فصل کاشت باورهاست اگر باور دستيابي به نسخه کامل رفع آلودگي شهرها دور از نظرهاست ، کاشت درختان نزديکترين و بهترين نسخه ي پيش روي ماست .
اسفندماه، فصل پويش طبيعت براي بهارشدن محيط زيست است براي شرکت در اين پويش کساني که مي توانند ، درخت بکارند و کساني که نمي توانند و در قفس ماشيني گرفتارند ، نگهدار درختان شهر باشند مطمئن باشند راه شکستن اين قفس، همين درختانند. لوبياي سحرآميز نه افسانه است ونه همان يک دانه ،همه درختان لوبياي سحرآميزند براي نجات از ديو دودها، از ديو خشکسالي .
اگر ابرها مي آيند و نمي بارند شايد دليلي براي باريدن ندارند.
بايد درختي کاشت تا يک دليل براي باريدن اضافه شود. بايد يک دليل براي ترحم آسمان اضافه کرد.
درختکاري بهترين نيايش براي آمدن باران است.