جستجو جستجوی پیشرفته
تاریخ 1396/12/15 -    
نام نشريه : پژواک سخن
صاحب امتياز : سیدمحمدمهدی حسینی
مدير مسئول : سیدمحمدمهدی حسینی
دوره انتشار : هفته نامه
محل انتشار : استان گلستان
تلفن : 0171-2222213
نمابر : 0171-2222213
صندوق پستي :
آدرس : گرگان -میدان سرخواجه- مجتمع تجاری ثامن طبقه اول واحد3
شمارگان :
سايت : www.pejvaksokhan.com
پست الکترونيکي : sm_hosini51@yahoo.com
توضيحات :